Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • pprowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz składanie ich w odpowiednim urzędzie skarbowym,
 • przygotowywanie przelewów podatkowych,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:
 • opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • kontrolę dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansów, rachunków wyników,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego po zakończonym roku obrotowym,
 • sporządzanie sprawozdań GUS.
Prowadzenie ewidencji przychodów obejmuje:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • naliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego (PPE),
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz składanie ich w odpowiednim urzędzie skarbowym,
 • przygotowywanie przelewów podatkowych,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.
Obsługa kadrowo – płacowa obejmuje:
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów zleceń lub umów o dzieło,
 • sporządzanie umów na ryczałty samochodowe pracowników,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS,
 • sporządzanie świadectw pracy i wyrejestrowań z ZUS,
 • sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i miesięcznych raportów imiennych,
 • sporządzanie raportów miesięcznych RMUA dla pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich pracowników,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń pracowników oraz przelewów na ZUS i podatek dochodowy,
 • sporządzanie informacji rocznych o dochodach pracowników PIT-11 lub PIT-40,
 • sporządzanie informacji rocznych o dochodach pracowników PIT-4R,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy,
 • udział w kontrolach ZUS i PIP.