• opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • kontrolę dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT oraz rozliczeń w zakresie podatku dochodowego
  • sporządzanie i wysyłka do Urzędów Skarbowych elektronicznych plików JPK w zakresie podatku VAT
  • bieżąca kontrola zobowiązań i należności
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków i strat
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych po zakończonym roku obrotowym
  • sporządzanie i wysyłka do GUS obowiązkowych sprawozdań statystycznych